COVID-19aren krisiak gehien kaltetutako sektoreei laguntzeko neurri fiskal berriak

Atzo argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2/2021 Foru Dekretu-Araua, martxoaren 23koa, COVID-19arekin zerikusia duten aparteko zerga neurri gehigarriak ezarri eta jarduera ekonomikoa berrabiarazten eta digitalizatzen laguntzeko beste neurri batzuk onesten dituena.

Neurri fiskalak Covid-19 digitalizatzeko eta jarduera ekonomikoa berrabiarazteko

Onartu ziren eta indarrean dauden neurriak hauek dira:

  1. Lehen eta bigarren hiruhilekoetako PFEZaren ordainketa zatikatuak egiteko obligazioa salbuestea

Jarduera ekonomikoak egiten dituzten PFEZaren zergadunak 2021eko lehen eta bigarren hiruhilekoetako ordainketa zatikatuak egiteko betebeharretik salbuesten dira.

 

Ordainketa zatikatu horien autolikidazioa borondatez aurkezten badute, ezin izango dute eskatu dagokion zenbatekoaren ordainketa geroratzea edo zatikatzea, eta ez dute eskubiderik izango ordainketa hori geroago itzultzeko eskatzeko, bidegabeko diru-sarrerak itzultzearen kontzeptuan.

  1. Jarduera ekonomikoak garatzeko erabiltzen diren lokalen errentamenduei laguntzeko neurriak

COVID-19agatik bereziki kaltetuta gertatu diren jarduera ekonomikoak garatzen diren lokalen errentamenduei laguntzeko neurriak hartu dira. 2021erako, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edo sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarrian gastu kengarri bat aitortzen da, alokairu-errenta jaistearen baliokidea dena, betiere errentaria jarduera ekonomikoak egiten dituen zergaduna bada.

Baldintza batzuk bete beharko dira. Besteak beste, errentatzaileak borondatez erabakitako alokairu-errentaren beherapena gutxienez hiru hilabetez mantendu beharko du 2021ean zehar, eta ez da inolako konpentsaziorik edo berreskuratzerik egon beharko hurrengo epealdietan.

kenkari hori ez da aplikatuko errentatzailea eta errentaria lotuta daudenean edo ahaidetasun harreman bat dutenean

  1. % 10eko aparteko kenkaria, COVID-19ren ondorioz bereziki kaltetutako jarduera ekonomikoak berriz garatzen hasteko laguntzarako.

Kenkari hori aplikatuko zaie beren jarduera nabarmen murriztu zaien zergadunei, baldin eta inbertsio jakin batzuk egin badituzte. %10eko kenkaria da, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera egindako inbertsioengatik, eta gehienez, 5.000 eurora arteko inbertsioak lagunduko dira.

Inbertsio horien helburua izan behar da jarduera ekonomikoa berriz hastea edo berreskuratzea edo 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera COVID-19ren pandemiari aurre egiteko agintariek hartutako prebentzio-neurrietara egokitzea.

 

Kenkari hori aplikatzeko, COVID-19 pandemiaren ondorioz jarduera nabarmen murriztu dela egiaztatu beharko da: 2020ko eragiketa-bolumenak 2019koa baino% 25 txikiagoa izan beharko du gutxienez, eta, bestalde, 2020ko kontabilitate-emaitzak edo irabazi garbiak 2019koa baino% 50 txikiagoa izan beharko du gutxienez.

  1. Kenkari altuagoa TicketBAI betebeharra 2021eko azaroaren 1a baino lehen borondatez betetzen dutenentzat.

% 60ko kenkaria da, 5.000 euroko mugarekin, eta PFEZean eta Sozietateen gaineko Zergan aplikatuko da.

Kenkariak finantzatutako gastua TicketBAI sistema ezartzeko egindakoa da (softwarea, ordenagailuak, kutxa erregistratzaileak).

Baldintza bakarra fakturazioa azaroaren 1a baino lehen TicketBAI sistemaren bidez egitea da.

  1. Salbuespen berria OE eta EJDn

Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren egintza juridiko dokumentatuen modalitateko notario-dokumentuen kuota mailakatuaren salbuespen bat sartzen da, abal publikoa jaso duten finantzaketa-eragiketen epemugaren luzapena formalizatzeko eskriturei aplikatuko zaiena.

Informazio gehigarria: 2/2021 Foru Dekratu-Araua, martxoaren 23koa.

Zenbaki aholkulariak abokatuak: Laguntzak, Aholkularitza, asesoria