Pribatutasun-politika

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

ZENBAKI, S. COOP. enpresan, tratatzen ari garen datu pertsonalez arduratzen gara, bai eta datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen araudia zehatz-mehatz betetzeaz ere; besteak beste, 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena.

Horren arabera, ZENBAKI, S. COOP.en egiten ditugun datu pertsonalen tratamenduei buruzko gai hauen berri ematen dugu:

 

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

Identitatea: ZENBAKI, S. COOP.
IFZ: F20160610
Posta helbidea: Basabe Industrialdea, FO-10
20550 Aretxabaleta (Gipuzkoa)
Telefonoa: 943 71 21 12
Posta elektronikoa: zenbaki@zenbaki.eus
DPO helbide elektronikoa: dpo@zenbaki.eus

ZENBAKI, S. COOP. Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatuta dago, Kooperatiba Sozietateen Inskripzio Liburuaren 1162. orrian, 87.1.262 inskripzio-zenbakiarekin.

 

Tratamenduari buruzko printzipioak

Bertan egiten den datu pertsonalen tratamenduan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoak eta 95/46/EE Zuzentaraua (aurrerantzean, DBEO) indargabetzen duenak, eskatzen dituen printzipioak errespetatzen dira:

 • Zilegitasun-, leialtasun- eta gardentasun-printzipioa: jasotzen ditugun datuak modu zilegian, leialean eta gardenean tratatzen dira, interesdunen aldez aurreko baimenarekin, beharrezkoa denean, edo, hala badagokio, interesduna alderdi den kontratu bat exekutatzeko, edo interesdunak hala eskatuta, kontratu-aurreko neurriak aplikatzeko, edo tratamendua beharrezkoa denean legezko betebehar aplikagarri bat betetzeko, interesdunaren edo beste pertsona fisiko baten bizi-interesak babesteko, edo erantzuleak edo hirugarren batek pertsegitzen dituen interes legitimoak asetzeko, baldin eta interes horien gainetik ez badaude interesdunaren oinarrizko interesak, eskubideak eta askatasunak, datu pertsonalak babestea eskatzen dutenak, bereziki interesduna haurra denean.
 • Helburua mugatzeko printzipioa: tratatzen ditugun datu pertsonalak "Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?" atalean adierazitako helburuetarako erabiltzen dira.
 • Datuak minimizatzeko printzipioa: printzipio horren arabera, erabiltzaileengandik jasotzen ditugun datu pertsonal bakarrak kontratu-harremana kudeatzeko edo egiten dizkiguten kontsultei, iradokizunei eta/edo informazio-eskaerei erantzun ahal izateko behar-beharrezkoak direnak dira.
 • Zehaztasun-printzipioa: biltzen ditugun datu pertsonalak zehatz-mehatz gordeko dira, eta, behar izanez gero, eguneratuta. Horretarako, datu pertsonalen aldaketaren bat gertatzen bada, erabiltzaileak horren berri eman beharko digu, dagokion eguneratzea egin ahal izateko.
 • Kontserbazio-epea mugatzeko printzipioa: tratatzen ditugun datu pertsonalak "Zenbat denboran gordeko ditugu zure datu pertsonalak?" atalean adierazitako epeetan gordeko dira.
 • Osotasun- eta konfidentzialtasun-printzipioa: printzipio hori errespetatzeko, datu pertsonalak behar bezalako segurtasuna bermatzeko moduan tratatuko dira, baimenik gabeko edo legez kontrako tratamenduaren aurkako babesa barne, baita haien galera, suntsiketa edo ustekabeko kaltearen aurkako babesa ere; horretarako, neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak aplikatuko dira.

 

Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak (web orriaren erabiltzaileak ala ez)?

 • Bezeroen datuak: bezeroekiko kontratu-harremana eta eskatzen dituzten zerbitzuak behar bezala mantentzeko, garatzeko, betetzeko eta kontrolatzeko.
 • Hornitzaileen datuak: gure hornitzaileekiko eta ematen dizkiguten zerbitzuekiko kontratu-harremana behar bezala mantendu, garatu, bete eta kontrolatzeko.
 • Langileen datuak: gure langileekiko kontratu-harremana mantentzeko, garatzeko, betetzeko eta kontrolatzeko, bai eta lanaren, Gizarte Segurantzaren eta Laneko Arriskuen Prebentzioaren arloan indarrean dagoen araudia betetzeko ere.
 • Harremanetarako atalaren eta posta elektronikoaren bidez bildutako datuak: interesdunek egiten duten kontsulta, kexa, iradokizuna edo informazio-eskaera kudeatzeko eta erantzuna emateko.
 • Albisteen iruzkinetan bildutako datuak: erabiltzaileek argitaratzen ditugun berriei egiten dizkieten iruzkinak kudeatzeko eta erantzuteko.

 

DBEOk baztertutako datuen tratamenduak

DBEOren 14. kontuan hartuzkoak honako hau ezartzen du: "Erregelamendu honek emandako babesa pertsona fisikoei aplikatu behar zaie, haien nazionalitatea edo bizilekua edozein dela ere, haien datu pertsonalen tratamenduari dagokionez. Erregelamendu honek ez du arautzen pertsona juridikoei eta, bereziki, pertsona juridiko gisa eratutako enpresei buruzko datu pertsonalen tratamendua, pertsona juridikoaren izena eta forma eta harremanetarako datuak barne ".

Horrek esan nahi du araudi hau eta jasotzen dituen betebeharrak eta eskubideak ez direla aplikatuko ZENBAKI, S. COOP.ek egiten dituen datu-tratamenduetako batzuetan, hala nola pertsona juridikoak eta hornitzaileak diren bezeroei dagozkienetan.

 

Zein da zure datu pertsonalak tratatzeko legitimazioa?

 • Bezeroen datuak: datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria edo oinarri juridikoa bezeroak parte diren kontratua gauzatzea da.
 • Hornitzaileen datuak: hornitzaileen datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria edo oinarri juridikoa hornitzaileek parte hartzen duten kontratua gauzatzea da.
 • Langileen datuak: langileen datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria edo oinarri juridikoa enpresaren eta langileen arteko lan-kontratua gauzatzea da.
 • Harremanetarako atalaren eta posta elektronikoaren bidez bildutako datuak: interesdunek ematen dizkiguten datu pertsonalen tratamendurako oinarri legala edo juridikoa gurekin harremanetan jartzean emandako baimena da, eta, beraz, tratamendu horren beharra, egiten digun harremanetarako eskaerari erantzuteko eta erantzuteko.
 • Albisteei egindako iruzkinetan bildutako datuak: interesdunek ematen dizkiguten datu pertsonalak tratatzeko oinarri legala edo juridikoa argitaratzen ditugun albisteei iruzkinak egitean emandako baimena da.

 

Nola lortu ditugu zure datu pertsonalak?

ZENBAKI, S. COOP.en tratatzen ditugun datu pertsonal guztiak interesdunek berek edo haien legezko ordezkariek ematen dizkigute.

Webgune honen bidez biltzen ditugun datu pertsonalak gaitutako formularioen bidez edo gurekin harremanetan jartzeko gaitutako helbide elektronikoaren bidez jaso ditugu.

 

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datu pertsonalak?

Bezeroen, hornitzaileen eta enplegatuen datu pertsonalak, hala badagokio, zerga-administrazioari jakinaraziko zaizkio, lege- eta zerga-betebeharrak bete ditzan, bai eta finantza-erakundeari ere, ZENBAKI, S. COOP. sozietateak kobrantzak (bezeroen kasuan) eta ordainketak (hornitzaileen eta enplegatuen kasuan) kudeatzearen bidez.

Informazioa kudeatzeko zenbait kontutarako Googleren zerbitzuak erabiltzen dira. Enpresa horrek tratamenduaren eragile gisa jarduten du, eta, Europar Batasunetik eta Europako Esparru Ekonomikotik kanpo egon arren, AEBetako Pribatutasun Ezkutuari atxikita dago, esteka honetan agertzen den bezala: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Googleren pribatutasun-politika: https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es

 

Zenbat denboran gordeko ditugu zure datu pertsonalak?

Bezeroen eta hornitzaileen datuak: dagokion kontratu-harremana indarrean dagoen bitartean gordeko dira datu pertsonalak, eta, harreman hori amaitutakoan, aplikatu beharreko lege-xedapenek ezarritako erantzukizunen preskripzio-epeetan.

Langileei buruzko datuak: langileen datu pertsonalak lan-kontratua indarrean dagoen bitartean gordeko dira, eta, harreman hori amaitutakoan, aplikatu beharreko lege-xedapenek ezarritako erantzukizunen preskripzio-epeetan.

Harremanetarako atalaren eta posta elektronikoaren bidez bildutako datuak: erabiltzaileek ematen dizkiguten datu pertsonalak soilik gordeko dira egiten dizkiguten eskaerak kudeatzen diren bitartean, eta, horrela, tramitazioa amaitutakoan, ezabatu egingo dira.

Albisteen iruzkinetan bildutako datuak: datu pertsonalak gorde egingo ditugu erabiltzaileak baimena eman arte, ordura arte egindako iruzkinak gordetzearen kalterik gabe.

 

Zein dira zure eskubideak zure datu pertsonalak ematen dizkiguzunean?

 • Zure datu pertsonaletarako sarbidea eskatzeko eskubidea: tratamenduaren zilegitasuna ezagutzeko eta egiaztatzeko, edozein unetan eskatu ahal izango diguzu ZENBAKI, S. COOP.ek zure datu pertsonalak tratatzen ari den baieztatzeko. Kasu horretan, besteak beste, honako hauen berri emango dizugu: zein datu tratatzen ari garen, zertarako, datuen jatorria, datuak gordetzeko aurreikusitako epea eta, hala badagokio, hartzaileak edo hartzaile-kategoriak.
 • Datuak zuzentzeko eskatzeko eskubidea: datu pertsonalak zuzentzeko eska diezagukezu, baldin eta okerrak badira edo osatu gabeak badira, adierazpen gehigarri baten bidez barne. Kasu horretan, zer daturi buruz ari den eta zer zuzenketa egin behar den adierazi beharko du eskabidean, eta, hala badagokio, tratatu beharreko datuak okerrak edo osatugabeak direla egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du.
 • Ezabatzeko eskatzeko eskubidea ("ahazteko eskubidea"): zure datu pertsonalak ezabatzeko eta tratatzeari uzteko eska diezagukezu, baldin eta ez badira beharrezkoak jaso edo beste era batera tratatu ziren helburuetarako, zure adostasuna kentzeko, legez kontra tratatu badira edo legezko betebehar bat betetzeko ezabatu behar badira.
 • Datu pertsonalen tratamendua mugatzeko eskatzeko eskubidea: kasu honetan, ZENBAKI, S. COOP.ek erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo defendatzeko baino ez ditu gordeko bere datu pertsonalak, edo beste pertsona fisiko edo juridiko baten eskubideak babesteko edo interes publiko garrantzitsuko arrazoiengatik.
 • Zure datu pertsonalen eramangarritasunerako eskubidea: zure datu pertsonalak zuri edo zuk adierazitako beste arduradun bati emateko eska diezagukezu, erabilera arrunteko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean.
 • Tratamenduaren aurka egiteko eskubidea: ZENBAKI, S. COOP.ek zure datu pertsonalak tratatzeari utziko dio zuk adierazitako moduan, salbu eta horiek tratatzen jarraitu behar badugu premiazko arrazoi legitimoengatik edo balizko erreklamazioak formulatzeko, gauzatzeko edo defendatzeko.

Nola baliatu datuak babesteko eskubideak: zure eskubideez baliatzeko, idazki bat bidali behar diguzu ZENBAKI, S. COOP. sozietateari (Basabe Industrialdea, FO-10 PK 20550, Aretxabaleta, Gipuzkoa) edo, bestela, mezu elektroniko bat bidali dpo@zenbaki.eus helbidera, zure NANaren fotokopiarekin batera.

ZENBAKI, S. COOP.ek eskaera guztiei erantzungo die, datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen epe eta baldintzetan.

Nola aurkeztu erreklamazio bat Datuak Babesteko Espainiako Agentzian: zure datu pertsonalak behar bezala tratatu ez ditugula edo zure datuak babesteko eskubideak erabiliz behar bezala erantzun ez dugula uste baduzu, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian, bai zure egoitza elektronikoaren bidez, bai zure etxean (Jorge Juan kalea 6, 28001, Madril).

Datuak babesteko eskubideei eta Kontrol Agintaritzari egindako erreklamazioei buruzko informazio gehiago www.aepd.es helbidean.


Segurtasuna

DBEO, ZENBAKI, KOOP. ELK.aren 32. artikuluan xedatutakoaren arabera, arriskuari egokitutako segurtasun-maila bermatzeko neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak hartu ditu.

Segurtasun-mailaren egokitasuna ebaluatzeko, bereziki kontuan hartu dira datuen tratamenduak dituen arriskuak, bereziki, transmititutako, gordetako edo beste modu batean tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontra suntsitzearen, galtzearen edo aldatzearen ondorioz, edo datu horietara baimenik gabe komunikatzearen edo sartzearen ondorioz.

 

Sekretu-betebeharra

ZENBAKI, KOOP. ELK.ak neurriak hartu ditu bere agintaritzapean jarduten duen eta erabiltzaileek ematen dizkiguten datu pertsonaletara sarbidea duen edozein pertsonak enpresaren jarraibideen arabera soilik tratatu ahal izatea bermatzeko, eta, gainera, horien gaineko sekretu profesionala gorde beharko du, iraupen mugagabea izango duena.

Horretarako, gure langileek konfidentzialtasun-dokumentu bat sinatu dute, eta isilpean gorde behar dituzte enpresarekin duten lan-harremana dela-eta tratatzen dituzten informazio eta datu pertsonalak.

 

Webgunea adingabeek erabiltzea

Erabiltzaileei eskatzen diegu irakur ditzatela gure webguneko "Lege-oharra" n argitaratu ditugun adingabeek webgunea erabiltzeko politikak.

 

Cookieak

Cookieak testu-fitxategi txikiak dira, disko gogorrean edo webgune jakin batzuetako orrietara sartzen den edo horiek bisitatzen dituen ordenagailuaren memorian gordetzen direnak. Horrela, erabiltzailearen lehentasunak ezagutu ahal izango dira berriro konektatzean. Erabiltzailearen disko gogorrean gordetako cookieek ezin dituzte bertan dauden datuak irakurri, ezin dute informazio pertsonalera sartu, ezta beste hornitzaile batzuek sortutako cookieak irakurri ere.